ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu do života

Chceme, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, měla včas přístup ke všem potřebným informacím a službám a mohla co nejdříve žít běžný rodinný život.

O co nám jde?


Uprostřed programu Spolu do života stojí rodina s dítětem se zdravotním znevýhodněním a chceme ji vnímat ze všech stran. Rodinám, které se do této životní situace dostanou, často chybí základní informace, potřebné kontakty a služby. Mnohdy by stačilo vhodné nasměrování a vše by bylo o mnoho snazší a rychlejší. Cílem programu je podpořit aktivity nejrůznějších organizací, které rodinám pomáhají žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat.

“Bylo těžké smířit se s tím, že miminko není takové, jaké si všichni přejeme, a oznámit příbuzným, že Zuzka se narodila s Downovým syndromem. V určitých směrech to nesli hůř než my. Museli jsme se naučit žít přítomností, radovat se z pokroků, které Zuzka dělala a neřešit budoucnost. Pro mě bylo velmi nepříjemné a hodně mi ubližovalo, slyšet od okolí „Vy to zvládnete, jste silní“, „Kdo jiný by to zvládl, než vy“. Lékaři v našem okolí byli ochotní nás kdykoliv vyslechnout a pokud to šlo, tak poradit jak dál. A nejednalo se vždy jen o zdravotní péči. Při každém setkání nám dávali najevo, že to co děláme, děláme dobře. A že to za to stojí. A v neposlední řadě to byla i asistentka z rané péče.”

Hana Plívová
Maminka Zuzky a členka hodnoticí komise

1. ročník /2016/

Chceme pochopit, co rodinám chybí, co je trápí a pomáhat tam, kde je to třeba. Obracíme se na odborníky, kteří rodinám v jejich nelehké situaci pomáhají a dozvídáme se, co je třeba změnit, zlepšit či podpořit. Zajímá nás, jak svoji situaci vnímají rodiny. Jak ty, které již vědí, jak na to, tak ty rodiny, které se ve své situaci teprve orientují.

Ze zkušeností rodin s dítětem se zdravotním znevýhodněním víme, že zásadní pomocí a obratem k běžnému rodinnému životu pro ně byla služba rané péče, která jim v bezpečí jejich domova ukázala, jak na to. Pilotní ročník jsme zaměřili na posílení kapacit rané péče a systémové změny s ní spojené. Neméně důležitým cílem prvního ročníku byla také péče o pečující a šíření informací o vzácných onemocněních. Celkem jsme podpořili 23 projektů částkou 9 000 000 korun.


Analýza situace rané péče

Kvůli nedostatku aktuálních dat si necháváme zpracovat Analýzu situace rané péče v České republice, která přináší ucelené informace o sociální službě raná péče za rok 2015 nejen nám, ale také široké odborné i laické veřejnosti.

Více o analýze

2. ročník /2017/

Leadership akademie pro ranou péči

Službu raná péče stále vnímáme jako zásadní spojku rodičů s dětmi s postižením s okolním světem v prvních letech jejich společného života. Proto i v tomto ročníku pokračujeme v podpoře poskytovatelů rané péče - tentokrát prostřednictvím Leadership akademie pro jejich zástupce. Cílem akademie je sebevědomá služba raná péče, jejíž leadři jsou schopni ovlivňovat oblast rané péče a posunout ji. Ať už samostatně či společnými silami.

Do leadership akademie jsme vybrali 12 zástupců rané péče, kteří budou po dobu dvou let pracovat na svých kompetencích a seberozvojových plánech samostatně i ve spolupráci s ostatními účastníky. Celkově bude na Leadership akademii vynaloženo do konce roku 2019 až 15 000 000 Kč.

Podpora rodičovských skupin

Rodiče jsou pro nás v tomto programu zásadním partnerem, a proto má tento ročník i druhé téma, kterým je podpora svépomocných rodičovských skupin. Chceme je podpořit v jejich aktivitách a dát jejich hlasu co největší váhu. Cílem podpory je vyšší podíl spolurozhodování rodičů dětí s postižením o kvalitě života jejich dětí a o podobě služeb a podpor pro dítě, rodiče i celou rodinu. Chceme, aby hlas rodiče byl hlas zadavatele. Podporu v této tematické oblasti získalo celkem 26 organizací. Podpořeny byly přímo aktivity svépomocných skupin rodičů i aktivity, které mají na jejich činnost zásadní vliv. Celkem bylo mezi 1 ½ leté projekty rozděleno 8,2 milionů korun.

“Vyčerpání, pocity bezmoci nebo vynakládání obrovské energie na získání informací a služeb - včas a tam, kde žijí. Čím více se rodina snaží, aby dítě bylo milovanou a nedílnou součástí rodiny a obce, tím větší překážky musí překonávat. Pokud cítí, že to nezvládnou a chtějí dát dítě do ústavní péče nebo speciální školy mimo domov, je to naopak snadné. V ČR je prostě stále dostupnější podpora ústavní, než ta poskytovaná v místě, kde rodina žije. Jsem přesvědčená, že to má být naopak.”

Terezie Hradilková
Členka hodnoticí komise

3. ročník /2018/

Koordinace péče a služby komunitního typu

Pečovat o dítě s postižením nemá znamenat izolaci a osamělost. Chceme, aby okolí a jeho komunity byly schopny rychle a přirozeně reagovat na potřeby rodin dětí se zdravotním postižením, a aby v rámci těchto komunit rodiny nacházely pomoc při řešení obtížných situací.

Cílem 3. ročníku proto bylo propojování a slaďování profesionální a neformální podpory, především testování a zavádění rozmanitých forem a metod podpory rodin s dětmi se zdravotním postižením v komunitě, podpora sdílené péče (kombinace formální a neformální péče) s důrazem na inovativní postupy a dále na koordinaci a nastavování péče na míru konkrétní rodiny dítěte s postižením.

V těchto oblastech jsme v tomto ročníku podpořili 25 projektů částkou téměř 23 000 000 Kč. Projekty budou realizované od začátku července 2018 do konce roku 2019.

V této výzvě jsem také plánovali pilotně podpořit investice do nových zařízení komunitního typu. Vzhledem k velkému zájmu o celou výzvu jsme se rozhodli tuto podporu přesunout do roku 2019 a věnovat tomuto důležitému tématu celý 4. ročník programu Spolu do života s cílem podpořit více projektů ve větším rozsahu.

Již zapojení žadatelé nemusí nyní podnikat žádné další kroky. Všechny důležité termíny i informace pro nové zájemce jsou zveřejněny ve výzvě níže.

4. ročník /2019/

Děti s postižením či závažným onemocněním mají právo být v domácím prostředí se svými pečujícími rodinami. Mají mít možnost využívat systém podpůrných služeb přímo v komunitách, kde žijí, nebo takových služeb, jejichž poskytovatelé přijíždí za rodinou přímo do jejího přirozeného prostředí. To je systém a směřování služeb, které podporujeme.

Ve 4. ročníku otevřené výzvy jsme se zaměřili na podporu nových služeb komunitního typu pro rodiny dětí s postižením. Mezi podpořenými projekty jsou respitní centra, centra denních služeb nebo terénní odlehčovací služby.

V rámci programu jsme také zahájili pilotní testování Homesharingu - v České republice nového formátu odlehčovacích služeb pro rodiny dětí s postižením.

Celkem, včetně pilotní fáze Homesharingu, jsme podpořili 11 projektů částkou téměř 28,5 milionu korun, které budou realizované od března 2019 do konce června 2021.

Otevřená výzva

POSLEDNÍ UZÁVĚRKA 14. 9. 2020

O příští výzvě budeme informovat zde a na našem Facebook profilu.

Výsledky programu

Níže si vyberte ročník, jehož výsledky si chcete stáhnout.

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
se zaměstnanci

Zaměstnanci firmy Avast, jejíž kanceláře se nacházejí po celém světě, mají možnost navrhnout k podpoře projekt, kterému věří.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
s důvěrou

Firma Avast Software vznikla před více než 25 lety a za mnoho vděčí své rodné zemi - České republice.

CHCI VĚDĚT VÍC