ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Nadační fond Avast si vás dovoluje pozvat
na konferenci o paliativní péči v nemocnicích
Spolu až do konce


Odborní garanti konference:

Centrum paliativní péče a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Nemocnice jsou u nás místem, kde každý rok prožívá své poslední chvíle nejvíce lidí. V zahraničí jsou běžně k dispozici specializované paliativní nemocniční týmy, které tiší utrpení, pomáhají s plánováním péče a starají se o kvalitu života vážně nemocných pacientů a jejich rodin. V České republice téma paliativní péče v nemocnicích otevřel Nadační fond Avast, když v roce 2016 umožnil 18 nemocničním zařízením získat pilotní podporu pro založení paliativních center a týmů.

Podpořené nemocnice konferencí shrnou své výsledky a zkušenosti. Zástupci státu a soukromého sektoru pak představí své vize a plány pro rozvoj této oblasti v blízké budoucnosti. Jako speciální host vystoupí ředitel Harvard Medical School Center for Palliative Care, profesor James Tulsky.

Konference se koná pod záštitou Ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka

24. dubna 2018

Hotel Ambassador, Václavské náměstí 5, Praha

Poplatek: 1000 Kč (registrační poplatek bude plně využit na náklady konference)

V ceně je také občerstvení, obědový bufet a simultánní překlad přednášky profesora Tulsky.

Registrace zde

Program


8:30 - 9:30

Registrace, občerstvení

9:30 - 10:00

Zahájení konference

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR
Ondřej Vlček, Executive Vice President Avast Software
Představení programu “Spolu až do konce”

10:00 - 11:30

Integrating Palliative Care into Heart Failure Management: A Model for Hospital Specialty Services?

James Tulsky, MD, profesor na Harvard Medical School
Center for Palliative Care, Harvard Medical School Department of Psychosocial Oncology and Palliative Care Dana-Farber Cancer Institute, Boston

11:30 - 12:15

Spolu až do konce - paliativní péče v českých nemocnicích

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Centrum paliativní péče
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

12:15 - 13:30

Oběd

12:30 - 13:00

Tisková konference

13:30 - 14:00

Poster session

Diskuze se zástupci nemocnic, zapojených do programu Spolu až do konce

14:00 - 14:15

Jarmila Baudišová

předsedkyně správní rady Nadačního fondu Avast
Představení Avast Foundation Awards

14:15 - 14:30

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Zkušenosti nemocnic, zapojených do programu Spolu až do konce
prim. MUDr. Martin Havrda

14:30 - 14:45

Oblastní nemocnice Příbram

Mgr. Ivana Králíčková, DiS., MHA

14:45 – 15:00

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

prim. MUDr. Pavlína Marková - s. Přemysla

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 - 16:15

Panelová diskuze o budoucnosti nemocniční paliativní péče v ČR

MUDr. Ondřej Kopecký, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno
PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Centrum paliativní péče
MUDr. Lucie Hrdličková, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Zástupce MZ ČR

16:15 - 16:30

Představení Avast stipendia pro paliativní péči

MUDr. Veronika Mikolajková, Nemocnice Valašské Meziříčí

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a je akreditována Českou lékařskou komorou (ohodnoceno 6 kredity ČLK).
Odborný garant: Prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, z.ú.
Akce je garantována Českou asociací sester.

Profesor James Tulsky, MD
je přednosta oddělení paliativní péče na Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu a ředitel Centra paliativní péče na lékařské fakultě Harvardské univerzity. Dlouhodobě se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti komunikace mezi lékařem a pacientem. Za svou práci obdržel řadu ocenění, včetně Ceny za excelenci ve výzkumu od Americké akademie hospicové a paliativní medicíny, Ceny George L. Engela od Americké akademie komunikace ve zdravotnictví nebo ocenění pro inovátory v paliativní péči od Americké onkologické společnosti. Publikoval stovky článků v odborných časopisech a je jedním z autorů slavné učebnice komunikace závažných zpráv, kterou vydalo nakladatelství Cambridge University Press.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. je ředitelem Centra paliativní péče, vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Se svým týmem z Centra paliativní péče úzce spolupracoval s Nadačním fondem Avast při realizaci nemocničního programu Spolu až do konce.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, vedoucí abmulance paliativní medicíny na Masarykově onkologickém ústavu, přední český odborník na paliativní péči. Absolvoval řadu zahraničních stáží v Evropě i USA, za významný přínos paliativní péči v ČR získal v roce 2017 ocenění Avast Foundation Award.

MUDr. Ondřej Kopecký Vedoucí Centra podpůrné a paliativní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zástupce vedoucího lékaře oddělení resuscitační péče, KARIM VFN Praha. Je posluchačem doktorského programu v bioetice na 1.LF UK, členem výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a spoluautorem rozsáhlé studie o péči v závěru života u českých pacientů.

MUDr. Lucie Hrdličková Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se specializuje na sdělování závažných zpráv v dětské onkologii. Je koordinátorkou paliativního programu v dětské části FN Motol a řady osvětových kampaní jako například Můj nový život nebo Den dětské onkologie.

prim. MUDr. Martin Havrda Nefrolog a primář I. interní kliniky FN Královské Vinohrady. Na klinice vybudoval díky podpoře programu Spolu až do konce paliativní tým, který dnes poskytuje péči pacientům napříč nemocnicí. Je aktivním členem akademické obce Univerzity Karlovy a oblíbeným vyučujícím na 3. LF UK.

MUDr. Pavlína Marková (S.M. Přemysla, SCB) pracuje jako vedoucí lékařka v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na oddělení specializované lůžkové paliativní péče pro dospělé pacienty a na oddělení ošetřovatelských lůžek. Je členkou řeholního společenství, které tuto nemocnici zřizuje. NMSKB patří mezi zařízení podpořená v programu Spolu až do konce NF AVAST.

Mgr.Ivana Králíčková, MHA, DiS Od roku 2009 je manažerkou ošetřovatelské péče a manažerem pro kvalitu v Oblastní nemocnici Příbram. Je absolventkou studia Master of Healthcare Administrition. V příbramské nemocnici iniciovala řadu inovativních projektů, například Domácí péči Andělka, sociální a odlehčovací lůžka nebo projekt peer podpory pacientů. Je také zakladatelkou a vedoucí týmu paliativní péče v nemocnici, který vznikl v rámci programu Spolu až do konce.

Ing. Ondřej Vlček je Executive Vice Presidentem a technickým ředitelem společnosti Avast a členem jejího představenstva. Pro firmu začal pracovat v roce 1995 jako softwarový vývojář a stal se vedoucím vývojářů v roce 2003, kdy byl součástí týmu, který vyvinul první antivirový program pro Windows. Ondřej Vlček je od počátku vzniku Nadačního fondu Avast členem dozorčí rady fondu a plně podporuje jeho poslání, práci a financování ze strany společnosti. Osobně má blízko právě k tématu paliativní péče a programu Spolu až do konce.

PaedDr. Jarmila Baudišová stála u začátků vzniku Nadačního fondu Avast v roce 2010. Jako manželka spoluzakladatele společnosti Avast Pavla Baudiše se ujala vedení správní rady. Vystudovala speciální pedagogiku na Karlově univerzitě a má osobně blízko k řadě potřebných témat, jako je např. soběstačnost lidí s postižením či vzdělávání. V neposlední řadě od začátku svého působení v nadaci podporuje snahu nadačního fondu o systémovou změnu v péči o umírající pacienty.

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D působí v současnosti na ministerstvu zdravotnictví v pozici náměstka pro zdravotní péči. Celý profesní život se věnoval zdravotnictví v oblastech výzkumu, vývoje, vzdělávání, preventivních programů a řízení. V letech 1997–2009 zastával řadu akademických funkcí – zejm. posty prorektora a rektora Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové a následně post děkana Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

MUDr. Veronika Mikolajková pracuje jako lékařka v Nemocnici ve Valašském Meziříčí. Jak sama říká, své zaměření v medicíně našla až v šestém ročníku lékařské fakulty, v rámci předmětu geriatrie. Péči o křehké pacienty se věnuje dodnes. Praxe v nemocnici U Milosrdných Bratří v Brně a v hospici Citadela ji posléze ovlivnila natolik, že se rozhodla vnést paliativní péči do běžné nemocniční praxe právě ve Valašském Meziříčí. V roce 2017 získala jako jedna z prvních dvouleté seberozvojové stipendium v rámci paliativního programu Nadačního fondu Avast.

Tisková zpráva

Situace umírajících pacientů v českém zdravotnictví se postupně zlepšuje. Vyplývá to z hodnocení třetího ročníku programu „Spolu až do konce”, jehož cílem je změna systému poskytování paliativní péče. Do tohoto programu Nadačního fondu Avast se zapojilo 10 % českých nemocnic, které zřídily speciální týmy pečující o umírající a jejich blízké. Celkem Nadační fond Avast podpořil 17 nemocnic částkou 35 milionů korun.Stáhnout