SPOLU AŽ DO KONCE

Program zaměřený na péči o umírající

více o programu

V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a v české společnosti stále spíše tabuizované. Před několika lety jsme zahájili grantový program Spolu až do konce zaměřený na péči o umírající v České republice a přístup společnosti k umírání jako takovému.

Přehrát video

V našem programu se snažíme, aby na sebe jednotlivé ročníky navazovaly, abychom reflektovali reálný vývoj a potřeby v paliativní oblasti. V prvním roce jsme podpořili řadu výzkumných a vzdělávacích projektů a také záměry, které iniciují systémové a strategické změny. V loňském roce jsme investovali do rozvoje fundraisingu a soběstačnosti ve třetině hospiců v ČR. Za další logický krok považujeme podporu paliativní péče v rámci nemocničního prostředí v ČR.

V České republice, podobně jako v ostatních evropských zemích, umírá v nemocnicích a léčebnách většina lidí. V roce 2014 to bylo zhruba 70 procent všech zesnulých. Přístup k paliativní péči v nemocnicích je tedy zcela zásadní, přesto u nás v naprosté většině zdravotnických zařízení není dostupný. V letošním ročníku programu SPOLU AŽ DO KONCE se snažíme tento fakt změnit.

Do grantového programu jsme obdrželi 64 projektů z 58 nemocnic. Členové odborné hodnoticí komise ve dvoukolovém řízení vybrali k podpoře 18 projektů v 17 nemocnicích v různých regionech ČR. Celkově náš nadační fond rozdělil částku 26 631 620 Kč. Většina peněz je určena na rozvoj paliativních multidisciplinárních týmů a lůžek, vzdělávání personálu nemocnic a systémové ukotvení paliativní péče napříč celkovým fungováním nemocnice a péče o pacienty.

„Pro obyvatele Hořovicka a Berounska bude od podzimu tohoto roku zajištěna domácí hospicová péče. Tato specifická zdravotně sociální služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít poslední období života důstojným způsobem a v rodinném kruhu.“

Jiří Krejčí, ředitel sdružení Tři o.p.s.

„Myslím si, že právě Divadlo Fórum je nejlepší a nejadekvátnější komunikační prostředek tak náročných témat jako je stáří a umírání. Diváci se zde stávají spolustvořiteli děje a interaktivně se samy zamýšlejí nad tím, co pro ně samotné znamená stáří a vše s ním spojené.“

Jitka Rosenová, umělecká ředitelka spolku Divadelta

„Cílem centra vzdělávání při Mobilním hospici Ondrášek je předávat praktické zkušenosti ze získané mnohaleté přímé péče jak u dospělých, tak u dětských pacientů, a tím vychovávat další profesionály sloužící umírajícím lidem a jejich rodinám.“

Jitka Varechová, ředitelka Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

FOND SPRÁVNÍ RADY

Fond správní rady je filantropický a osobní fond spoluzakladatelek NF AVAST Jarmily Baudišové a Milady Kučerové. Podporujeme v něm dlouhodobé partnery a jednou ročně vyhlašujeme uzávěrku pro žádosti o podporu obecně prospěšných projektů libovolného účelu ze všech regionů v ČR. Program je poměrně flexibilní a je též určený na humanitární pomoc lidem po katastrofách.

více o fondu

Otevřený fond správní rady

O podpoře rozhodují pouze členky správní rady NF AVAST, které se každé žádosti osobně věnují. Rozhodují podle osobních preferencí a žádost mohou zamítnout bez udání důvodu, stejně tak požádat o doplnění informací či osobní schůzku.

Stáhněte si pravidla Otevřeného fondu 2016 a a zde jsou výsledky posledního kola.

Aktuální uzávěrka: 15.8.2016

Dlouhodobí partneři

Historicky se z Otevřeného fondu vyprofilovalo několik dlouhodobých partnerů, jejichž témata jsou nám blízká, jsem s nimi v úzkém kontaktu a některé jsme začali podporovat ještě před vznikem Nadačního fondu. Při nastavení spolupráce vycházíme z reálných a aktuálních potřeb dané organizace. Zároveň si uvědomujeme, že největší pomocí může být právě podpora provozních nákladů nebo nadační příspěvek zaslaný na začátku roku, který dodá v tomto obecně finančně nejistém období větší klid na práci.

DOMOV SUE RYDER

Domov pro seniory od roku 1998 usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života.

ELPIDA o.p.s.

V rámci dlouhodobé spolupráce jsme podpořili například sbor Elpida, mezigenerační festival Old’s cool - Refestival a Linku seniorů (800 200 007). Na tuto bezplatnou a anonymní krizovou linku se ročně obrátí 30 tisíc volajících a nejčastějšími tématy hovorů jsou osamělost, ztráta partnera, rodinné vztahy, dluhová problematika, zdraví a stále častěji také téma péče o nemocné seniory.

Nadace Charty 77

Prostřednictvím této organizace s 35 letou historií podporujeme především program Sport bez bariér, osobní asistenci a SENSEN - senzační seniory. Nadace Charty 77 je zkušeným prostředníkem, který nám umožňuje podporovat jednotlivce a rodiny.

Maltézská pomoc

Maltézskou pomoc podporují majitelé společnosti AVAST Software již mnoho let a my na jejich podporu navazujeme. Financujeme především terénní sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi.

Alzheimer Nadační fond

Ve spolupráci s Alzheimer nadačním fondem jsme vyhlásili stipendijní program s názvem “AVASTipendium pro lidský mozek” určený na podporu výzkumné činnosti studentů, doktorandů, mladých lékařů a vědců do 40 let zabývajících se problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění.

Centrum Paraple

Podporujeme sportovní programy určené pro klienty Centra Paraple. Hlavní snahou je motivovat ke sportovním aktivitám i klienty s těžším postižením. Pobyt a aktivity v Centru Paraple považujeme za důležitý krok k návratu do kvalitního života lidí po úraze.

Asistence, o.s.

Občanské sdružení rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením. Naše pomoc směřuje především na podporu tranzitního programu, který pomáhá mladým lidem s tělesným a kombinovaným postižením při přechodu například ze školy do zaměstnání. Dále podporujeme školení nových asistentů.

Klub vozíčkářů Petýrkova

Občanské sdružení pomáhá vést důstojný život lidem s těžkým tělesným postižením, kteří žijí v bezbariérových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Klub zajišťuje sportovní akce pro své členy a jejich rodiny, seznamuje nové vozíčkáře se sportem a podporuje účast reprezentace SKV Česká Republika na sportovních soutěžích – lokálních, vrcholových i mezinárodních.

Společnost Duha

Integrace osob s mentálním postižením. Organizace poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením a spolupracuje s nimi na rozšíření jejich životních možností prostřednictvím chráněného bydlení, podporovaného zaměstnávání a centra denních služeb.

Hospicové sdružení Cesta Domů

Cesta domů pomáhá lidem trávit poslední dny svého života doma a důstojně. Kromě základního poslání a hospicové péče se věnuje osvětě, vzdělávání a celkově ve společnosti posouvá téma „umírání“ a paliativní péče. Již třetí rok jsme generálním partnerem mobilního paliativního týmu.

Člověk v tísni, o.p.s.

Jsme generálními partnery mezinárodního festivalu dokumentárních filmů JEDEN SVĚT. Podporujeme vzdělávání o lidských právech prostřednictvím programu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH. V neposlední řadě financujeme pomoc lidem v Etiopii a v případě humanitární pomoci lidem zasažených katastrofou je společnost Člověk v tísni naším hlavním odborným partnerem. Naposledy jsme přispěli do veřejné sbírky na podporu lidí zasažených tajfunem na Filipínách, v ČR povodněmi a na pomoc civilním obětem válečného konfliktu na Ukrajině.

České vysoké učení v Praze

Podporujeme nadějné studenty, jejich vědeckou činnost a studentské projekty v rámci skupiny 3SG pod Katedrou počítačů. Podpořili jsme založení první sekce UPE - Honor Society Upsilon Pi Epsilon v České republice, která již od roku 1967 spojuje studenty s vynikajícími akademickými výsledky z oblasti počítačových věd.

Gaudia proti rakovině

Podpořili jsme vznik Galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce. Zároveň podporujeme komplexní psychosociální a podpůrnou péči pro pacienty v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského včetně paliativního oddělení.

Dům Tří přání

Centrum poskytuje pomoc rodinám s dětmi, které se potýkají s mnoha problémy, procházejí přechodnou krizí nebo se ocitají v nepříznivé sociální situaci.

Sdružení Linka Bezpečí

Již třetím rokem jsme generálními partnery Sdružení Linka bezpečí, největší a nejstarší krizové linky v České republice, na kterou se denně obrátí až 700 dětí.

Galerie Rudolfinum

V nádherných prostorách se setkává současné umění s historickou neorenesanční designem architektů Národního divadla Zítka a Schulze . Výlučná orientace na výstavy (galerie nemá vlastní sbírky) a spolupráce v mezinárodním kontextu formuje Galerii Rudolfinum do podoby otevřeného komunikačního prostoru. Vnímáme tuto galerii jako významnou součást českého kulturního prostoru.

Forum 2000

Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yoheiem Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem. Konference a další setkání se konají v Praze. Od roku 1997 přilákaly řadu významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalé i aktivní politiky, klíčové podnikatele a další, jejichž společným jmenovatelem je zkušenost s vahou odpovědnosti.

FOND ZAMĚSTNANCŮ AVASTU

Fond zaměřený na rozvoj společenské odpovědnosti firmy AVAST

více o programu

Nadační fond AVAST je nedílnou součástí společnosti AVAST Software, s.r.o. a tedy existuje i díky práci a výsledkům 500 zaměstnanců firmy. Řada z nich se dobrovolnicky angažuje v různých obecně prospěšných projektech či neziskových organizacích nebo se zajímá o problémy lidí a nejrůznější témata ve svém blízkém okolí i ve světě.

Zaměstnanci AVASTu tak mohou díky spolupráci se svým zaměstnavatelem doporučit podporu některého z projektů, v němž jsou zapojeni jako dobrovolníci nebo s ním jsou v natolik úzkém kontaktu, že jeho poslání a výsledkům plně důvěřují. Chceme jim dát možnost spolurozhodovat o využití části prostředků našeho nadačního fondu a tím se podílet na rozvoji společenské odpovědnosti AVASTu. Podívejte se na výsledky posledního výběrového kola.

Vojtěch Nekvapil

Doporučil k podpoře Dům sv. Cyrila a Metoděje

„Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené poskytuje sociální službu chráněné bydlení a sociální rehabilitaci osobám se zrakovým postižením. Cílem této práce je poskytnout adekvátní míru podpory k aktivnímu způsobu života, která povede k samostatnosti uživatelů. Chráněný domov pro slabozraké dlouhodobě podporuje finančně můj otec již několik let. Protože sdílím jeho postoj, rozhodl jsem se i já zažádat o podporu nadační fond AVAST. Tato podpora byla poskytnuta v roce 2013 i 2014.“

Martin Kafka

Doporučil k podpoře organizaci Mezipatra

„Prostřednictvím queer programu a jeho reflexe rozšiřují Mezipatra vnímavým divákům v České republice prostor pro objevování různorodosti genderových a sexuálních identit. Festival Mezipatra znám, jsem jeho dlouholetým pravidelným návštěvníkem. Také na jeho chod přispívám, ať už přímou finanční pomocí nebo nákupem propagačních materiálů (placky, tašky, trička, katalog filmů,…). Festival propaguji mezi svými známými a kamarády.“

Ondřej Svoboda

Doporučil k podpoře projektový koncept TEDx

„S projektovým konceptem TEDx, který realizuje sdružení, jsem se seznámil již před delším časem a velmi mě nadchl. Účastnil jsem se konference TEDxPrague v květnu 2013 a odnesl jsem si mnoho inspirativních a zajímavých myšlenek a nových kontaktů. Když mě oslovil zástupce sdružení Inspiruj se o.s., bývalý spolužák z gymnázia, s nabídkou, zda nechci pomoct s realizací konference TEDx v Kroměříži, neváhal jsem a pomoc přislíbil.“

Kontakty

Adresa

Enterprise Office Center
Pikrtova 1737/1A
140 00 Praha 4

Martina Břeňová

Manažerka
Email: brenova@avast.com
Tel. 605 939 300

Kateřina Hálová

PR koordinátorka
Email: halova@avast.com
Tel. 604 604 847

Kateřina Kotasová

Programová koordinátorka
Email: kotasova@avast.com
Tel. 777 937 715

Email

Email pro příjem žádostí: nadace@avast.com
Email pro příjem žádostí do Otevřeného fondu SR: otevrenyfond@avast.com

Bezbariérový přístup a parkování

Pokud se k nám chystáte na schůzku, zajistíme vám dopředu parkovací místo v podzemních garážích.

KE STAŽENÍ

Výroční zpráva 2014

STÁHNOUT

Výroční zpráva 2015

STÁHNOUT