ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Nadační fond Avast si vás dovoluje pozvat
na konferenci o paliativní péči v nemocnicích
Spolu až do konce


Odborní garanti konference:

Centrum paliativní péče a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Nemocnice jsou u nás místem, kde každý rok prožívá své poslední chvíle nejvíce lidí. V zahraničí jsou běžně k dispozici specializované paliativní nemocniční týmy, které tiší utrpení, pomáhají s plánováním péče a starají se o kvalitu života vážně nemocných pacientů a jejich rodin. V České republice téma paliativní péče v nemocnicích otevřel Nadační fond Avast, když v roce 2016 umožnil 18 nemocničním zařízením získat pilotní podporu pro založení paliativních center a týmů.

Podpořené nemocnice konferencí shrnou své výsledky a zkušenosti. Zástupci státu a soukromého sektoru pak představí své vize a plány pro rozvoj této oblasti v blízké budoucnosti. Jako speciální host vystoupí ředitel Harvard Medical School Center for Palliative Care, profesor James Tulsky.

24. dubna 2017

Hotel Ambassador, Václavské náměstí 5, Praha

Poplatek: 1000 Kč (registrační poplatek bude plně využit na náklady konference)

V ceně je také občerstvení, obědový bufet a simultánní překlad přednášky profesora Tulsky.

Registrace na konferenci bude spuštěna 1. března 2018

Program


8:30 - 9:30

Registrace, občerstvení

9:30 - 10:00

Zahájení konference

zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR
případně zástupci dalších institucí, které udělí záštitu
Ondřej Vlček, Executive Vice President Avast Software
Představení programu “Spolu až do konce”

10:00 - 11:30

Paliativní péče v nemocnici: klíčový význam komunikace

James Tulsky, MD, profesor na Harvard Medical School
Center for Palliative Care, Harvard Medical School Department of Psychosocial Oncology and Palliative Care Dana-Farber Cancer Institute, Boston

11:30 - 12:15

Spolu až do konce - paliativní péče v českých nemocnicích

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Centrum paliativní péče
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

12:15 - 13:30

Oběd

12:30 - 13:00

Tisková konference

13:30 - 14:00

Poster session

Diskuze se zástupci nemocnic, zapojených do programu Spolu až do konce

14:00 - 14:15

Jarmila Baudišová

předsedkyně správní rady Nadačního fondu Avast
Představení Avast Foundation Awards

14:15 - 14:30

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

prim. MUDr. Martin Havrda

14:30 - 14:45

Oblastní nemocnice Příbram

Mgr. Ivana Králíčková, DiS., MHA

15:45 - 15:00

Nemocnice sv. Karla Boromejského, Praha

prim. MUDr. Pavlína Marková - s. Přemysla

15:00 - 16:00

panelová diskuze

MUDr. Ondřej Kopecký, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno
PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Centrum paliativní péče
MUDr. Lucie Hrdličková, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Zástupce MZ ČR

16:45 - 17:00

představení Avast stipendia pro paliativní péči

Udělení akreditace v rámci celoživotního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 je v jednání.
Odborný garant: Prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, z.ú.
Akce je akreditována Českou asociací sester (4 kredity)

Profesor James Tulsky, MD
je přednosta oddělení paliativní péče na Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu a ředitel Centra paliativní péče na lékařské fakultě Harvardské univerzity. Dlouhodobě se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti komunikace mezi lékařem a pacientem. Za svou práci obdržel řadu ocenění, včetně Ceny za excelenci ve výzkumu od Americké akademie hospicové a paliativní medicíny, Ceny George L. Engela od Americké akademie komunikace ve zdravotnictví nebo ocenění pro inovátory v paliativní péči od Americké onkologické společnosti. Publikoval stovky článků v odborných časopisech a je jedním z autorů slavné učebnice komunikace závažných zpráv, kterou vydalo nakladatelství Cambridge University Press.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. je ředitelem Centra paliativní péče, vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Se svým týmem z Centra paliativní péče úzce spolupracoval s Nadačním fondem Avast při realizaci nemocničního programu Spolu až do konce.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, vedoucí abmulance paliativní medicíny na Masarykově onkologickém ústavu, přední český odborník na paliativní péči. Absolvoval řadu zahraničních stáží v Evropě i USA, za významný přínos paliativní péči v ČR získal v roce 2017 ocenění Avast Foundation Award.

MUDr. Ondřej Kopecký Vedoucí Centra podpůrné a paliativní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zástupce vedoucího lékaře oddělení resuscitační péče, KARIM VFN Praha. Je posluchačem doktorského programu v bioetice na 1.LF UK, členem výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a spoluautorem rozsáhlé studie o péči v závěru života u českých pacientů.

MUDr. Lucie Hrdličková Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se specializuje na sdělování závažných zpráv v dětské onkologii. Je koordinátorkou paliativního programu v dětské části FN Motol a řady osvětových kampaní jako například Můj nový život nebo Den dětské onkologie.

prim. MUDr. Martin Havrda Nefrolog a primář I. interní kliniky FN Královské Vinohrady. Na klinice vybudoval díky podpoře programu Spolu až do konce paliativní tým, který dnes poskytuje péči pacientům napříš nemocnicí. Je aktivním členem akademické obce Univerzity Karlovy a oblíbeným vyučujícím na 3. LF UK.